پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خرید ایرانی1

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خرید ایرانی1

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خرید ایرانی1
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خری از خودتونه

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خری از خودتونه

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خری از خودتونه
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جوجه کوچولو

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جوجه کوچولو

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جوجه کوچولو
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/آقای انرژی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/آقای انرژی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/آقای انرژی
پریسا پورمشکی در راه مهاجرت

پریسا پورمشکی در راه مهاجرت

پریسا پورمشکی در راه مهاجرت
طنز پریسا پورمشکی / طنز خنده دار

طنز پریسا پورمشکی / طنز خنده دار

طنز پریسا پورمشکی / طنز خنده دار
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شوخی خرکی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شوخی خرکی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شوخی خرکی
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جاروی بی انتها

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جاروی بی انتها

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/جاروی بی انتها
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/پسر جذاب

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/پسر جذاب

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/پسر جذاب
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/امتحان عشق

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/امتحان عشق

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/امتحان عشق
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خیانت لباسشویی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خیانت لباسشویی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/خیانت لباسشویی
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتاد

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتاد

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتاد
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کارگردان

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کارگردان

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کارگردان
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/سانسور نشده

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/سانسور نشده

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/سانسور نشده
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/جوون1

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/جوون1

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/جوون1
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/پسرا یا دخترا

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/پسرا یا دخترا

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/پسرا یا دخترا
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/لج ساسی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/لج ساسی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/لج ساسی
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/تولدای قدیم و جدید

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/تولدای قدیم و جدید

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/تولدای قدیم و جدید
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کرونا و مادر ایرانی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کرونا و مادر ایرانی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کرونا و مادر ایرانی
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مرتب کردن اتاق

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مرتب کردن اتاق

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مرتب کردن اتاق
طنز پریسا پور بلک|پریسا پورمشکی|طنز خنده دار

طنز پریسا پور بلک|پریسا پورمشکی|طنز خنده دار

طنز پریسا پور بلک|پریسا پورمشکی|طنز خنده دار
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر3

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر3

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر3
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/وقتی تو حسی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/وقتی تو حسی

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/وقتی تو حسی
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر1

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر1

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق اصغر1
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/درس یبخون

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/درس یبخون

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/درس یبخون
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مامان قدیم

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مامان قدیم

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مامان قدیم
ولاگ خوردن غذای کره ای پریسا پورمشکی و شادی

ولاگ خوردن غذای کره ای پریسا پورمشکی و شادی

ولاگ خوردن غذای کره ای پریسا پورمشکی و شادی
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/اینستاگرام

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/اینستاگرام

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/اینستاگرام
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/عشق
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شاخ شدن

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شاخ شدن

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/شاخ شدن
دربی  دیدن با خانواده - کلیپ طنز  خنده دار پریسا پورمشکی - استقلال یا پرسپولیسی.

دربی دیدن با خانواده - کلیپ طنز خنده دار پریسا پورمشکی - استقلال یا پرسپولیسی.

دربی دیدن با خانواده - کلیپ طنز خنده دار پریسا پورمشکی - استقلال یا پرسپولیسی.
طنز جدید پریسا/پریسا پورمشکی /پوربلک

طنز جدید پریسا/پریسا پورمشکی /پوربلک

طنز جدید پریسا/پریسا پورمشکی /پوربلک
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خجالت میکشیم

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خجالت میکشیم

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خجالت میکشیم
قبل کنکور بعد کنکور پریسا پورمشکی

قبل کنکور بعد کنکور پریسا پورمشکی

قبل کنکور بعد کنکور پریسا پورمشکی
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مدرسه ایران

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مدرسه ایران

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مدرسه ایران
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/قرنطینه

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/قرنطینه

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/قرنطینه
پریسا پورمشکی پرسپولیس میبره یا استقلال

پریسا پورمشکی پرسپولیس میبره یا استقلال

پریسا پورمشکی پرسپولیس میبره یا استقلال
طنز(وقتی سریال جدید پیدا میکنی)(طنز پریسا پورمشکی)

طنز(وقتی سریال جدید پیدا میکنی)(طنز پریسا پورمشکی)

(کپی و اصکی به شدت ممنوع) سلام شیطوری آبنباتم؟^-^ خوفی؟^-^ دنبال ی چنل پرازموکبانگو اسلایم و کیپاپ و چیزای جورواجور می گردی؟^~^ پس چرا هنور دنبالمون نکردی؛| ...
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خوش نمک خوش سوخته

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خوش نمک خوش سوخته

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خوش نمک خوش سوخته
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مرغ سرکنده

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مرغ سرکنده

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/مرغ سرکنده
سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خانم شیرزاد 2

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خانم شیرزاد 2

سرنا / سرنا امینی / پریسا پوربلک / پریسا پورمشکی/خانم شیرزاد 2
پریسا پورمشکی /پوربلک /طنز جدید پریسا

پریسا پورمشکی /پوربلک /طنز جدید پریسا

پریسا پورمشکی /پوربلک /طنز جدید پریسا
آنباکسینگ هیجان انگیز آیفون سیزده با پریسا پورمشکی و آرزو صادقی

آنباکسینگ هیجان انگیز آیفون سیزده با پریسا پورمشکی و آرزو صادقی

آنباکسینگ هیجان انگیز آیفون سیزده با پریسا پورمشکی و آرزو صادقی
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کبوتر

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کبوتر

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کبوتر
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مسافرت با دوستان

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مسافرت با دوستان

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/مسافرت با دوستان
چالش پریسا پورمشکی به همراه دوستانش

چالش پریسا پورمشکی به همراه دوستانش

چالش پریسا پورمشکی به همراه دوستانش
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتادا و کرونا

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتادا و کرونا

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/معتادا و کرونا
پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کسیک ازش بدم میاد

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کسیک ازش بدم میاد

پریسا / پریسا پورمشکی / پریسا پوربلک / پورمشکی / پوربلک/کسیک ازش بدم میاد