پشت بازو جفت دمبل خوابیده نیمکت

پشت بازو جفت دمبل خوابیده نیمکت


Dumbbell Tricep Extension -Pronated Grip

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :